Notulen ALV, 25 november 2012

Beste Piraat,

De notulen van de afgelopen ALV, op zondag 25 november 2012 te Utrecht, zijn hier in volledigheid te lezen. In verband met de lengte bevatten deze niet de uitslagen van de stemmingen. Deze zijn echter wel volledig hier te vinden: Uitslagen kandidaatstellingen en moties. Naast publicatie op de website, zullen deze notulen per e-mail verzonden worden naar alle leden die hiervoor niet uitgeschreven zijn – en tevens te vinden zijn op de Wiki.

1. Opening

Vergadering geopend om 12:20 uur.
 
Locatie: Zalencentrum Utrecht-Zuid, Amaliadwarsstraat 2d, 3522 AR, Utrecht
 
Aanwezigheid
Bestuur: Henk Heslinga, Patrick Godschalk, Maarten Lensink, Kees Hendrikse, Gerben Brands, Bob Sikkema, Steven Vanderhoydonks
Voorzitter: Arnoud Mulder (namens Ledenraad, bij gebrek aan formeel Presidium)
Circa 60 leden en diverse gastbezoekers.
 
Notulist: Gerben Brands, revisie Patrick Godschalk
 
 
Arnoud Mulder opent de vergadering om 12:20 uur. Hannah begint met de mededeling dat een mede-Piraat ons is ontvallen. Thomas (Leiden) is bij een ongeluk omgekomen. Er is een moment van stilte.
 
Er wordt een vrijwillige donatie gevraagd door de Piratenpartij Amsterdam. Deze bijdragen worden gebruikt om een Servische Piraat, Alex, over te laten komen naar Nederland voor een lezing.
 
Het bestuur stelt zich voor aan de aanwezigen in de zaal.
 
Er worden vrijwilligers gevraagd voor het tellen van de stemmen tijdens de ALV. Corina Hulsman en Dirk Poot stellen zich beschikbaar, Gerben Brands sluit zich aan vanuit het bestuur.
 
 
 
2. Verkiezing functionarissen
Voor diverse functies hebben leden zich beschikbaar gesteld. Het betreft functies in de Kascommissie, Presidium en Ledenraad. Iedere aanwezige kandidaat houdt een korte toespraak voor zijn kandidatuur. Tamara van Haarlem houdt haar toespraak telefonisch. Wouter Brands en Rens Keultjes zijn niet aanwezig.
 
Ieder lid heeft bij binnenkomst en bevestiging lidmaatschap een stembiljet ontvangen, waarmee zij per kandidaat positief, negatief of neutraal kunnen stemmen.
 
Een uitgebreid overzicht van de kandidaatstellingen is hier te vinden: AANKONDIGING: Algemene Ledenvergadering, 25 november 2012. Klik bovenaan op "Kandidaatstellingen".
 
2.1 Kascommissie
2.1.1 Robert Brink
Robert Brink is de enige kandidaat, en geeft aan ervaring te hebben vanuit diverse verenigingen met kascontrole.
 
 
2.2 Presidium
2.2.1 Robert Brink
Robert Brink wil zich graag inzetten voor de partij. Hij meldt ervaring te hebben vanuit diverse verenigingen met het voorzitten en organiseren van vergaderingen.
 
2.2.2 Joeri Oudshoorn
Joeri Oudshoorn stopt per 1 januari 2013 als lid van de Ledenraad na verloop van termijn en wil zich graag inzetten voor een goed georganiseerde partij.
 
 
2.3 Ledenraad
2.3.1 Wouter Brands
Wouter Brands is niet aanwezig.
 
2.3.2 David van Deijk
David van Deijk is lid sinds 2010, en heeft in 2011/2012 tevens in het bestuur plaatsgenomen. Wil de invloed van de ALV vergroten.
 
2.3.3 Michiel Dulfer
Michiel Dulfer geeft aan actief te zijn in Groningen, en beheert daar onder andere Facebook en Twitter.
 
2.3.4 Alex Haan
Alex Haan wil optreden als de stabiele factor in de Ledenraad.
 
2.3.5 Tamara Haarlem
Tamara van Haarlem is niet aanwezig (vooraf gemeld), maar licht haar kandidaatstelling telefonisch toe. Zij geeft aan bedlegerig te zijn, maar goed vrijwilligerswerk te kunnen doen – en meent dat het gat tussen politiek en het volk te groot is. Hier kan volgens haar de Piratenpartij het verschil maken; zij wil zich inzetten vanuit de Ledenraad voor een positieve sfeer en grote toegankelijkheid.
 
2.3.6 Hannah
Hannah wil graag vrouwen in de Ledenraad, en de privacy bewaken bij besluiten.
 
2.3.7 Rens Keultjes
Rens Keultjes is niet aanwezig.
 
2.3.8 Roland Louter
Roland Louter wil de juiste koers bewaken om een vrije informatiesamenleving te bereiken.
 
2.3.9 Roberto Moretti
Roberto Moretti geeft aan de integriteit binnen de Piratenpartij te willen versterken, bijvoorbeeld de credits daar te laten voor wie het werk heeft gedaan.
 
2.3.10 Steven Russchenberg
Steven Russchenberg is bestuurslid in Leiden, en geeft aan het belangrijk te vinden zich ook te richten op de niet-internetters.
 
 
 
3. Er wordt een korte pauze van vijf minuten ingelast om de kandidaatstellingen te overwegen.
 
 
 
4. Presentatie BREIN-rechtszaak
Er is overleg met advocaat Mark Krul (Wisemen) over de strategie in de rechtszaak omtrent de voorlopige voorziening. In de rechtszaak omtrent de bodemprocedure wordt uitstel gevraagd om een betere voorbereiding te treffen. De komende periode zal vooral in het teken staan van fondsenwerving. De actie van GeenStijl heeft veel geholpen, maar is nog niet afdoende. De lokale groepen kunnen een grote rol spelen bij de fondsenwerving, bijvoorbeeld d.m.v. crowdfunding of simpelweg met een collectebus rondgaan.
 
Er wordt medegedeeld dat een failissement van de Piratenpartij een mogelijkheid blijft, maar niet wenselijk is en door het bestuur zoveel mogelijk vermeden wordt. Mocht dit toch gebeuren zal de Piratenpartij een doorstart maken, echter kost dit tijd, inspanning, en mogelijk de domeinnaam en andere middelen.
 
Roberto Moretti vraagt of de rechter die de zaak gaat behandelen reeds bekend is, in verband met mogelijke belangenverstrengeling. Deze is nog niet bekend.
 
Rudolf geeft aan dat voor een faillissement minstens twee schuldeisers nodig zijn.
 
Samir Allioui geeft aan dat er lokaal informele verenigingen opgericht kunnen worden, voor het ontplooien van lokale initiatieven.
 
Er wordt gevraagd of er naast het advocatenkantoor nog andere contacten worden aangesproken, bijvoorbeeld voor pro-deo advies. Er wordt zoveel mogelijk contact gezocht, echter veel bedrijven en personen zijn terughoudend. Dirk Poot geeft aan dat in de zoektocht naar een IE-recht advocaat, de 'jonge werknemer' vaak enthousiast is, maar de partners niet in mee willen gaan. Zij willen de andere klanten (met geld) die ze hebben, behouden en deze pleiten veelal voor een auteursrecht, waardoor men niet geassocieerd wil worden met de Piratenpartij.
 
Er wordt gevraagd of het mogelijk is of individuen zich mengen in de rechtszaak. Zeker wanneer dit niet kapitaalkrachtige individuen zijn, zodat de staat opdraait voor een gedeelte van de kosten. De Piratenpartij is gedaagd, daardoor is dit niet mogelijk.
 
Michiel Dulfer vraagt of er samenwerking is met bijvoorbeeld Bits of Freedom. Stichtingen als BoF zijn echter afhankelijk van donateurs, en willen zich daardoor niet mengen in de rechtszaak. Mogelijk willen zij wel oproepen plaatsen. Dit staat op de agenda, en hier is contact over. BoF is echter terughoudend omdat zij politiek neutraal zijn.
 
Samir Allioui vraagt of er met Katizka is gesproken. De naam is niet bekend; er wordt een afspraak gemaakt tussen het BREIN-team en Samir Allioui voor na de ALV.
 
Er wordt aangegeven dat het belangrijk is om alle burgers te bereiken. De Piratenpartij moet hierbij gebruik maken van haar positieve insteek. Er wordt gevraagd of er contact is met diverse journalisten; dit is er.
 
 
 
Er wordt een pauze ingelast van 30 minuten.
 
 
 
5. Presentaties bestuur
Er wordt een korte presentatie gegeven per bestuurder van zijn werkzaamheden en toegewezen werkgroep. Gerben Brands is afwezig, aangezien deze stemmen aan het tellen is.
 
Samir Allioui vraagt naar de inzet van Liquid Feedback. Steven Vanderhoydonks geeft aan dat hij vanuit het bestuur een onderzoek is gestart naar e-democracy en daarbij de inzet van o.a. LQFB als middel. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Steven om het e-democracy-proces sneller te laten verlopen en goed in te zetten. Verwachting is niet dat er een helder rapport ligt binnen één of twee maanden. Er wordt de tijd genomen om te bewaken dat niet in Nederland dezelfde fouten worden gemaakt als bijvoorbeeld in Duitslans is gebeurd.
 
Er wordt gevraagd of we Liquid Feedback in kunnen zetten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2013. Tevens wordt gevraagd of lokale afdelingen inspraak/invloed hebben op het e-democracy-proces. Zowel lokale afdelingen en individuele leden kunnen invloed hebben, contact kan hierover opgenomen worden met Steven Vanderhoydonks.
 
Het Liquid Feedback-systeem staat momenteel wel online, maar wordt slechts experimenteel gebruikt. Dit moet beter vermeld worden. Steven zegt dat het systeem wel experimenteel aan kan blijven, om hier lering uit te trekken.
 
Er wordt gevraagd of iedere gemeente een Piratenpartij kan oprichten. Het advies is om lokaal een samenwerking op te richten. Gerben Brands is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de lokale afdelingen. Contact met het bestuur rond oprichting is wenselijk, zo kan er ook infrastructuur beschikbaar gesteld worden voor de lokale afdelingen.
 
Er wordt aangegeven dat het wenselijk is meer op de website te zetten, en betere communicatielijnen op te zetten. Hier wordt reeds aan gewerkt.
 
Gevraagd wordt naar nationaal en lokaal lidmaatschap. Corina Hulsman (Piratenpartij Amsterdam) geeft aan dat zij ervoor gekozen hebben dit gescheiden te houden, aangezien lokale en nationale politiek veel kan verschillen, en daarom de keuze bij de leden wilt laten. Er wordt gepleit voor een opt-in voor gemeente/landelijk bij inschrijving.
 
Er wordt gevraagd hoe het bestuur zicht houdt op de 'rotte appels' in lokale afdelingen. Er is wel contact tussen het lokaal bestuur en landelijk bestuur. Er zullen genoeg acties lokaal plaatsvinden die niet tot de gewenste media-aandacht leiden, echter is lokale activiteit en daarbij vrijheid noodzakelijk om te kunnen groeien.
 
Rudolf geeft aan dat Piratenpartij Leiden een informele vereniging heeft opgericht (via de KvK). Zij redden het voorlopig zonder contributie.
 
 
 
6. Presentatie financiën
Maarten Lensink (penningmeester) geeft een presentatie over de financiën van de partij. Sinds 1 januari 2012 is er €67.368,42 aan inkomsten geweest. De uitgaven betreffen een gelijke post  €-1550,-, dit is dan ook het banksaldo. Er zijn meer donaties geweest voor de rechtszaak, dan de eigenlijke kosten tot nu toe nog zijn gweeest. Doordat het geld niet geoormerkt was voor de rechtszaak hebben we dit anders kunnen besteden. Wanner het geld alleen was ingezet voor de rechtszaak hadden we een eigenlijk tekort van €-5500,-. De verwachting is dat dit in januari kan worden gecorrigeerd doordat de contributies dan weer binnenkomen.
 
Gevraagd wordt of het grafiekje van de donaties op de website kan komen. Dit voorstel wordt aangenomen. [is inmiddels gebeurd, red.]
 
Roberto Moretti vraagt of alles wat openbaar is ook via torrent verspreid kan worden. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid dit te realiseren.
 
Er wordt gevraagd of de opmerkingen die gemaakt zijn bij donaties ook in een tag-cloud kunnen komen op de website, waarbij ingesteld wordt dat hoe groter de donatie, hoe groter de vermelding. Maarten Lensink gaat kijken naar de mogelijkheden hierin.
 
Samir Allioui vraagt of het formulier waarmee de straat op gegaan kan worden, waarbij toestemming wordt gegeven voor een éénmalige incasso, klaar is en geregistreerd staat bij de bank. Maarten Lensink meldt dat dit onbekend is, en gaat uitzoeken om welk formulier het gaat en of dit snel te realiseren is.
 
Er wordt gevraagd of er tot na de rechtszaak gewacht kan worden met het innen van contributie. Echter is de contributie gelijk nodig om de rekeningen te betalen, en daarbij is onbekend hoe lang de rechtszaak gaat duren. Ook zijn er relatief weinig opzeggingen geweest de afgelopen periode.
 
Er wordt gevraagd of de begroting voor 2013 voor 31 december aangeleverd kan worden bij de Ledenraad, ter goedkeuring. Het bestuur geeft aan zich hiervoor in te gaan spannen en zegt toe dit ruim voor de volgende ALV bij de Ledenraad aan te leveren.
 
Een discussie volgt over retentie, uitkomst is dat gespreid betalen van contributiegelden mogelijk is. Wanneer een lid zich heeft aangemeld met een flyer waarop staat vermeld dat het contributiegeld voor een jaar lidmaatschap is, wordt tevens waar mogelijk gekeken naar de datum van inschrijving.
 
Gevraagd wordt of de teller op de website beter bijgewerkt kan worden, of liever nog geautomatiseerd. Het bestuur zal samen met de werkgroep ICT naar de mogelijkheden kijken.
 
 
 
7. Moties
Een uitgebreid overzicht van de moties is hier te vinden: AANKONDIGING: Algemene Ledenvergadering, 25 november 2012. Klik bovenaan op "Moties".
 
7.1 Rudolf
De motie Samir Allioui 002 (zie 8.2) wordt eerst behandeld, in verband met samenloop. Het Huishoudelijk Reglement (HR) moet duidelijke richtlijnen verschaffen, en het gefaseerd invoeren van het HR is een mogelijkheid. De Ledenraad heeft een totaalmacht, dit moet anders worden geregeld. Het huidige vergader- en stemreglement moeten niet rechtstreeks worden overgenomen. Voorbereidende nieuwe statuten kunnen worden gemaakt, mits er een open karakter van behandeling is. Er moet een beroepscommissie worden aangesteld. Aangenomen.
 
7.2 Samir Allioui 002
Een lokaal lid is niet automatisch een lid van landelijk, en dus niet inspraakmachtig. Een lokale afdeling kan wel lid worden als rechtspersoon en van daaruit vertegenwoordigd worden. Niet aangenomen.
 
7.3 Joeri Oudshoorn
Er wordt een amendement voorgesteld, verkiezingen zijn op basis van populariteit, hierbij moet een ondergrens worden gesteld. De ondergrens wordt vastgesteld op 0. Het amendement wordt aangenomen, waarna over de motie wordt gestemd. Aangenomen.
 
7.4 Samir Allioui 001
Samir geeft aan dat het vetorecht nodig is om 'slangen en wespen' te weren. Hierop volgt een uitgebreide discussie. Besloten wordt om de motie per punt ter stemming te brengen. Punt 1 en 2 worden aangenomen, punt 3 wordt niet aangenomen.
 
7.5 Robert Brink
Deze motie wordt aangenomen.
 
7.6 Dick Schouw
Dick Schouw is niet aanwezig en kan zodoende geen toelichting geven. er zijn wel vragen, de motie wordt behandeld met als opmerking dat deze onvoldoende is voorbereid. De motie wordt per onderdeel ter stemming gebracht, zoals verzocht. Alle zes punten worden niet aangenomen. Verklaard wordt op deel 4 dat deze meldt dat het presidium komt te vervallen, en als bestuur gaat fungeren – waarmee in de motie totaal-anarchie wordt uitgeroepen.
 
8. Rondvraag
Joeri Oudshoorn vraagt of het de verkozen leden van de Ledenraad bekend is dat zij per 1 januari 2013 in functie treden. Bij deze bekend. Joeri vraagt tevens of we moeten stemmen op het ratificatieverdrag van de PPEU. Samir Allioui en Rodger van Doorn hebben hier namens de Piratenpartij Nederland reeds voor getekend.
 
Er volgt een discussie of dit voorgelegd had moeten worden aan de ALV. Samir Allioui geeft aan dat het direct kunnen tekenen van dergelijke verdragen meer slagkracht geeft in Europa. Gedane zaken nemen geen keer, het verdrag wordt aangenomen. Wel wordt als voorstel aangenomen dat er betere communicatie zal plaatsvinden tussen de werkgroep Internationaal, het bestuur, en de ALV.
 
Gevraagd wordt of het oude bestuur gedechargeerd moet worden. Dit moet nog gebeuren, echter zijn nog niet alle jaarverslagen van het vorige bestuur afgerond; dit kan op zijn vroegst in januari.
 
Roberto Moretti vraagt waarom er geen audiostream was, ondanks eerdere beloftes van het bestuur. Het huidige bestuur geeft aan dat deze afspraken gemaakt zijn met het vorige bestuur, en deze bij het nieuwe bestuur niet bekend zijn. De voorbereidingen waren echter wel getroffen, alleen bleek de internetverbinding van de gehuurde zaal niet te werken. Patrick Godschalk geeft aan zich persoonlijk verantwoordelijk te stellen dat bij de volgende ALV een werkende audiostream zal zijn. Tevens gaat hij onderzoek plegen naar de mogelijkheden m.b.t. het online stemmen over moties en kandidaatstellingen.
 
9. Sluiting
Vergadering gesloten om 17:00 uur.

 

Deel via social media:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Gepubliceerd in Geen categorie.

3 comments on "Notulen ALV, 25 november 2012"

  1. Hartelijk dank voor de notulen. Ik had graag aanwezig geweest. Er is 1 ding dat me erg raakt namelijk de onbereidheid van advocaten (de ‘onze’ daargelaten) om de PP bij te staan. Ik schrik hiervan en maakt me nog meer bewust van het belang van de PP. Als een partij in feite zo ongewenst is dan is er plat gezegd ‘stront aan de knikker’. Ik ben trots op mijn vrouwelijk piraat-zijn en zal proberen mijn steentje bij te dragen waar mogelijk. We mogen NIET opgeven maar doorgaan, ondanks boycot van wie dan ook. Het klinkt dramatisch maar ik geloof echt dat Nederland de PP nodig heeft, of ze het zich nu bewust zijn of niet…

    Let’s go to the matresses!!

  2. Ook ik bedank hierbij de partij voor het online zetten van de notulen. Ik had er zelf ook graag bij geweest maar aangezien het mijn eerste vrije weekend in een lange periode was heb ik het even laten schieten. Als ik het zo lees was het een effectieve vergadering met vooruitgang vergeleken met de vorige keer, heb ik dat goed begrepen? In dat geval mijn complimenten voor de groei van de partij qua volwassenheid.

  3. Zorg dat je je nooit inlaat met groepen als Bits of Freedom. Zij zijn een grote hoax en door VVD benoemd tot liberaal van het jaar. Oppassen want de VVD wil het internet kapot maken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *