Nieuwsbrief 2014-10

PPLogo-po-black

Nieuwsbrief 2014-10

In deze nieuwsbrief:

 

Ahoy piraat!Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van oktober 2014. De nieuwsbrief wordt vanaf deze maand naar alle leden verzonden. Lees hier waarom. Mocht je de nieuwsbrief liever niet of op een ander adres ontvangen? Klik dan hier.

Piratenweekend en ALV

Piratenweekend

Vrijdag 21 tot en met zondag 23 november organiseren we weer een Piratenweekend. Het Piratenweekend is een informele bijeenkomst met enkele  presentaties. Ook is er ruimte genoeg om zelf dingen te ontplooien en zijn er verschillende momenten om samen te werken. Het is tevens een goede gelegenheid om kennis te maken met Piraten die je alleen van de digitale kanalen kent.

Er zal dit weekend  o.a. worden gewerkt aan het verzamelen van ideeën, en misschien al een voorzetje tot het campagneplan t.b.v. de Provinciale Staten  verkiezingen in maart 2015. Op Loomio kan je meedenken over de invulling van het weekend.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op 23 November, de zondag van het piratenweekend zal het Presidium weer een Algemene Ledenvergadering organiseren in Delft. Het streven is weer om dit in ongeveer 4 uur voor elkaar te boksen.

Op de agenda staan onder andere een aantal verkiezingen voor

  • Bestuur
  • Ledenraad (onderhevig aan statuten)
  • Presidium
  • Kascommissie

Ook aanpassing van Statuten en het Huishoudelijk Reglement zal aan de orde komen. Verder verwacht ik een terugblik op het afgelopen jaar door het Bestuur, en een verslag van de Kascommissie.

Moties dienen met ondersteuning van tenminste 5 leden van de piratenpartij op 14 november 2014 bij het presidium binnen te zijn.

Namens het presidium,

Thorwald Peeters
aka George “Bokkie” Thorwell

Klik op de links voor meer informatie over het weekend en de A.L.V.

Hulp voor de organisatie

Als laatste vraag aan betrokken piraten om 2 “adjudanten” voor het organiseren van de ALV. Het presidium kan het wellicht allemaal alleen, maar met 3 stel hersenen en handen komen dingen sneller en beter tot stand.
Aanmelden kan bij het presidium

roeptoeter

Weekend

ALV

 

terug naar boven ↑

TTIP aktiedag

De Piratenpartij doet mee met een coalitie van NGO’s en activisten aan een demonstratie op de internationale actiedag tegen TTIP: Wil je meehelpen met het organiseren van een ludieke actie? Of meewerken aan het organiseren deze actiedag? Stuur dan een mailtje naar matthijs [at] piratenpartij [dot] nl

 

Verschillende Piraten schreven blogs en opiniestukken over wat er mis is met TTIP en ISDS:
http://sargasso.nl/hoe-grote-multinationals-eu-burgers-er-met-ttip-opnieuw-proberen-te-luizen/
/regering-stuurt-nep-isds-studie-naar-tweede-kamer/
/europese-commissie-opent-ttip-intransparantieoffensief/
/stop-isds-en-de-macht-van-het-bedrijfsleven/

StopTTIP

Aktie!

terug naar boven ↑

Provinciale Staten 2015

Gezocht: Piraten voor de voorbereidingen van de Provinciale Staten verkiezingen.

Ten behoeven van de organisatie rondom de Provinciale Staten verkiezingen zoeken we vrijwilligers. Je zult samen met andere piraten een plan van aanpak maken, en hierna met de uitwerking samenwerken met verschillende werkgroepen. We zoeken vrijwilligers die de piratengedachte goed begrijpen en goed kunnen organiseren en samenwerken. Het doel is de lokale (provinciale) afdelingen te ondersteunen op hun weg naar de Provinciale Staten verkiezingen. We gaan ervoor zorgen dat we promotie-artikelen kunnen aanbieden, ze van informatie over de procedures etc. te kunnen voorzien, (mental) support en dat niet elke afdeling opnieuw het wiel hoeft uit te vinden door ze met elkaar te verbinden.

We zoeken nu specifiek organisatie-talenten om het geheel te dragen.

Heb je interesse, mail dan naar bestuur [at] piratenpartij [dot] nl

Provincie Noord-Holland

Op 18 maart 2015 zijn de Provinciale Statenverkiezingen van Noord-Holland. Om goed beslagen ten ijs te komen organiseren we op 18 oktober, exact een half jaar voor de verkiezingen, een kick-off in Haarlem. Hier zullen we een eerste campagne-team samenstellen en kan je je kandideren voor de kandidaten- en programmacommissie. Ook als je nog niet weet wat je wilt doen maar wel vragen hebt ben je van harte welkom. Kijk om up-to-date te blijven op de eventpagina op de website https://amsterdam.piratenpartij.nl of op facebook

Als je vragen hebt neem dan contact op met Jelle de Graaf (jelle.de.graaf [at] piratenpartij [dot] nl, (0628562748)

Belangrijke data voor de Provinciale Staten verkiezingen

22 december laatste dag registratieaanduiding
02 februari dag van kandidaatstelling
18 maart dag van stemming

wantu

Meer info

terug naar boven ↑

Update van het Bestuur

Nieuwsbrief voor iedereen!

Tijdens de vergadering van zondag 28 september j.l. heeft het bestuur besloten om de nieuwsbrief als officieel communicatiekanaal te gaan gebruiken.

De nieuwsbrief is in het verleden alleen verzonden aan mensen die zich daar voor hebben aangemeld. Niet iedereen blijkt echter op de hoogte te zijn van het bestaan van de nieuwsbrief, waardoor belangrijke mededelingen gemist kunnen worden. Het bestuur vindt het belangrijk dat leden actief geïnformeerd worden over partijzaken en heeft daarom unaniem besloten dat alle leden de nieuwsbrief zullen ontvangen. Deze maatregel gaat direct in.

Mocht je de nieuwsbrief liever niet of op een ander adres ontvangen? Klik dan hier. Mocht je e-mailadres onterecht in ons bestand staan, onze excuses. Het secretariaat kan je gegevens verwijderen.

Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement

In oktober zullen de concept-statuten en huishoudelijk reglement worden voorgelegd aan de leden. Zij hebben dan de mogelijkheid om wijzigingsvoorstellen in te dienen. Het doel is om deze reglementen aan de ALV ter stemming aan te bieden. 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert elke oneven week op woensdagavond op Mumble om 20:30. Het streven is om ook eens per maand een fysieke vergadering te houden.

Bestuursvergaderingen zijn in principe openbaar tenzij er noodzaak is tot beslotenheid. De vergaderingen zijn daarom te volgen op Mumble. De maandelijkse fysieke bijeenkomst ligt iets lastiger. Die vindt plaats bij een bestuurder thuis en daar is meestal niet de ruimte om ‘alle’ leden toe te laten. Daar is dan meestal een lid van de ledenraad aanwezig.

De gemaakte afspraken worden op notulenpagina op de wiki bijgehouden.
https://wiki.piratenpartij.nl/notulen

het-roer-moet-om

Meer info

terug naar boven ↑

 

Nieuws van de ledenraad

Sinds de zomerstop komt de ledenraad elke dinsdagavond vanaf 20:30u weer op Mumble bijeen. Sinds begin tot halverwege dit jaar is de bezetting van de ledenraad nu terug op tien leden, waarvan er wekelijks een wisselend aantal leden aanwezig is. De afgelopen weken hebben we over verschillende onderwerpen gediscussieerd en weinig besluiten genomen.

Een besluit dat wel interessant is om te noemen is dat de ledenraad heeft besloten om Loomio te kunnen gebruiken voor discussies en eventueel besluitvormingen. Loomio is een online discussiesite, met “consensus-building”. Er is een groep aangemaakt voor de hele PPNL dus schrijf je in als je mee wilt doen!: https://www.loomio.org/g/h5ANemGB/piratenpartij-nederland

LR

Meer info

terug naar boven ↑

 

Ben jij ook een terrorist?

De afdeling Amsterdam maakte een video over de toenemende maatregelen tegen “terrorisme”, zoals  “slimme camera’s” die iedereen op Schiphol gaan  bespieden op “afwijkend gedrag”:

Ben jij ook een terrorist? Lees verder op de nieuwe site van Piratenpartij Amsterdam!

piratekey_small

Meer info

terug naar boven ↑

Ondertussen in Den Haag…

Eerste Kamer blokkeert waarschijnlijk  ongericht aftappen kabelgebonden communicatie op Internet

Een motie van de Eerste Kamer roept de regering op  af te zien van het ongericht aftappen van internet door de AIVD.  De motie is ondertekend door een brede meerderheid in de Eerste Kamer.In de motie Franken wordt de regering verzocht “af  te zien van een zodanige uitbreiding van de bevoegdheden van de  inlichtingendiensten dat een ongeclausuleerde, ongerichte en  grootschalige surveillance van kabelgebonden communicatie van  onschuldige burgers mogelijk wordt.” De motie is ondertekend door  de fracties van CDA, SP, PvdA, D66 en GroenLinks. Samen hebben zij in de  Eerste Kamer een ruime meerderheid van 43 van de 75 zetels.

Commissie Dessens

Het kabinet stuurt al langer aan op het toestaan van  het ongericht afluisteren van internet. De commissie Dessens bracht eind  vorig jaar een advies uit aan de regering over het verruimen van bevoegdheden voor het ongericht aftappen. Dit zou volgens de commissie nodig zijn in de strijd  tegen cyberaanvallen en digitale spionage. Minister Plasterk (PvdA)  heeft zich tot nu toe op de vlakte gehouden of en in welke vorm hij deze bevoegdheid aan de AIVD en MIVD zou willen toestaan. Naar verwachting  komt hij dit najaar met een wetsvoorstel over de bevoegdheden van de  inlichtingendiensten en de controle daarop.

Op dit moment mogen AIVD en MIVD alleen in de ether  ongericht alle signalen aftappen en de gegevens verwerken. De commissie Dessens adviseerde de minister Plasterk (PvdA) om deze bevoegdheid “techniek-onafhankelijk” te maken, zodat ook “kabelgebonden infrastructuur”  (lees: het internet) ongericht afgeluisterd kan worden. Bij deze nieuwe  bevoegdheden zouden volgens Dessens de burgerrechten gewaarborgd zijn  als de minister eerst toestemming voor het afluisteren geeft en er beter  toezicht door de toezichthouder plaatsvindt.

 

Stemming

Met de motie ondertekend door de meerderheid van de  Eerste Kamer lijkt het ongericht aftappen van internet door de  inlichtingendiensten van de baan. De stemming is volgende week dinsdag  op 7 oktober.

(via Privacybarometer)

Raad van State zeer kritisch over verzameldrift Overheid

Vorig jaar oktober is al besloten tot aanpassing van de SUWI-wet. In beide Kamers was deze wijziging een hamerstuk en er is dus geen overleg gevoerd. Op 11 September dit jaar publiceerden Opstelten en Asscher de uitwerking van deze wet, met als doel het beter op kunnen sporen van fraude. Volgens deze uitwerking worden vrijwel alle gegevens van bugers aan elkaar gekoppeld, waaronder gegevens van zorgverzekeraars, boete- en sanctiegegevens en gegevens uit het strafrecht. De Raad van State is zich rotgeschrokken van deze uitwerking en noemt het een vergaande inmening in de persoonlijke levenssfeer.  De Ministers leggen het advies van de RvS naast zich neer.

Lees meer…

controleer-small

Meer info

terug naar boven ↑

Internationaal

Julia Reda, lid van het Europese Parlement namens de Piratenpartei, is voortvarend van start gegaan in het Europees Parlement. Zo heeft zij ondermeer een website geopend waar vragen kunnen worden gesteld aan de kandidaten voor de Europese Commissie: http://www.whatwouldyouask.eu/  Vragen kunnen worden gesteld van 29 september tot 7 oktober.

Stemmen op de ingebrachte ideeen kan ook:
PP-EP2014

Meer info

terug naar boven ↑

Regionaal

Ben je op zoek naar een afdeling in je regio of wil je er een opstarten? Neem dan contact op met de Piratenpartij door een e-mail te sturen naar: vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl.
De werkgroep Organisatie kan je vertellen hoe veel leden er in jouw omgeving wonen en namens jou een mail versturen aan hen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een stappenplan “Hoe zet ik een afdeling op”. Dit stappenplan zal later dit jaar beschikbaar zijn.

Amsterdam West

Sinds de verkiezingen van maart is er in de afdeling Amsterdam veel gebeurd. Er is een tijdelijk bestuur aangesteld dat hard heeft gewerkt om een goede organisatie op te zetten. De eerste resultaten van dit harde werk beginnen inmiddels zichtbaar te worden. De afdeling heeft een budget toegewezen gekregen, een nieuwe website is in de lucht en de voorbereidingen van een ALV in het najaar zijn in volle gang. Op de ALV zullen we de inhoudelijke lijn voor de komende jaren bepalen, een vast bestuur, programmacommissie en kandidatencommissie kiezen en de organisatiestructuur van de afdeling bepalen.  
Hou onze prachtige nieuwe website in de gaten om op de hoogte gehouden te worden: https://amsterdam.piratenpartij.nl/
Ook is er deze maand politiek nieuws uit West. Het dagelijks bestuur deed in de vergadering van 23 september twee heuglijke mededelingen.
De eerste mededeling betekent een, in ieder geval voorlopig, einde aan preventief fouilleren in West. De burgemeester heeft besloten dat het veiligheidsrisicogebied in West vanaf 1 oktober niet langer wordt verlengd. Dit betekent dat de vaste preventief fouilleeracties van de politie in het stadsdeel zijn afgelopen en de bewoners en bezoekers van West zich weer vrij over straat kunnen bewegen. Op 22 april is er een motie van de Piratenpartij aangenomen die opriep tot een einde aan het preventief fouilleren in West, we zijn erg blij dat de burgemeester dit signaal uit de bestuurscommissie serieus heeft genomen.
De tweede mededeling was dat er, door het nieuwe collegeakkoord, opnieuw moet worden gekeken naar de financiering van de Singelgrachtgarage. We zijn erg blij dat dit onzalige prestigeproject gepauzeerd is en zullen er alles aan doen om de Singelgrachtgarage definitief tegen te houden.

Breda

In Breda is promotie gemaakt tijdens Breda Barst. Volgens initiatiefnemer Max was het een succes, er is een aantal nieuwe vrijwilligers geworven en er was veel interesse bij het publiek voor de standpunten van de Piratenpartij. Ook zijn de kroegmeetings weer opgestart op de laatste vrijdag van de maand bij Hijgend Hert.

Delft

Vrijdag 3 oktober om 20:00 komen we weer bij elkaar bij Stadscafé de Waag, Markt 11 Delft, Bitcoin accepted. Deze keer zal ook een aantal Piraten van buur-afdelingen langs komen, dus het belooft een interessante avond te worden. Heb je iets waar je het graag over wilt hebben? zet het op:https://pad.piratenpartij.nl/p/5ekroegmeetdelft

Hier staan de samenvattingen van de eerdere kroegmeetings:https://pad.piratenpartij.nl/p/4ekroegmeetdelft

Tot ziens op één van de Delftse kroegmeetings!
Contact: Geert-Jan, geertjan [at] piratenpartij [dot] nl

Enschede

Vrijdag 10 oktober vanaf 20:00 is er weer de Kroegmeet in Enschede. Zoals altijd kun je ons vinden bij Ierse Pub Molly Malone aan de Oude Markt.

Groningen

Sinds vrijdag 19 september hebben we in Groningen een nieuw bestuur. Alex Straver (lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingenis nu voorzitter, Xeryus Stokkel secretaris en Alex Haan is aangebleven als penningmeester. Dit bestuur vervangt het bestuur dat voor de landelijke verkiezingen van 2012 de piratenpartij Groningen heeft opgerichtWe bedanken Janita, Gerben, Wouter en Michiel voor het neerzetten van de sterke basis waar we nu op draaien. We hebben een nieuwe website https://groningen.piratenpartij.nl/, met dank aan Joshua die hier veel tijd en moeite in heeft gestoken. We hebben ook onze eigen loomio groep verplaatst naar een sub-groep van de PPNL: https://www.loomio.org/g/4e6Zvus3/piratenpartij-nederland-groningen

We beginnen de laatste tijd onze weg te zoeken richting provinciale verkiezingen. Wil je daarbij komen helpen, kom dan langs en praat mee!

In oktober hopen we gezamenlijk met de Jonge Democraten in Groningen een debatavond rondom TTIP te houden, en met een beetje geluk komen zowel Dirk Poot als Matthijs Pontier een praatje houden. Een definitieve aankondiging zal op de Groningen mailinglijst (en mogelijk ook op Algemeen) verstuurd worden. Opkomst ook van piraten buiten Groningen zal zeer op prijs worden gesteld.

Utrecht

Een groot verlies voor Rotterdam maar een geweldige aanwinst voor de stad Utrecht: Rogier Huurman is verhuisd en wil in zijn nieuwe stad graag in contact komen met piraten. Daarom wordt er (onder voorbehoud) op 10 oktober een kroegbijeenkomst gehouden in café Le Journal aan het Neude.
Contactpersoon: Rogier Huurman (rogier.huurman [at] gmail [dot] com)  

Houd het draadje op het forum in de gaten!

Winschoten

In Winschoten (gemeente Oldambt) zit Melvin die graag een lokale afdeling wil opstarten. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Melvin Stubbe: m.stubbe [at] gmail [dot] com.

In de kalender hieronder vind je de exacte data zoals die op dit moment bekend zijn. Houd ook de kalender op de website in de gaten voor eventuele aanvullingen.

regionaal

Afdelingen

terug naar boven ↑

Vrijwilligers/vacatures

We zoeken altijd vrijwilligers voor verschillende werkgroepen, dus als je je wilt inzetten voor een vrije informatiesamenleving, mail dan wat je interesse is of wat je wilt doen naar vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl

dekzwabber

Alle vacatures

terug naar boven ↑

 

Kalender

Iedere nieuwsbrief vind je een overzicht van alle Piraten-bezigheden die bij ons bekend zijn. Heb je evenementen, flyer-acties of iets anders waarvan je vindt dat elke piraat het zou moeten weten, mail dit dan naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl zodat we de agenda op de site en in onze nieuwsbrief kunnen bijwerken.

NB: Inzendingen later dan de 25ste van elke maand kunnen helaas niet altijd meer worden opgenomen in de nieuwsbrief.

iedere dinsdag, 20:30 uurLedenraadsvergadering
do. 2 okt 2014, 14:00 uurSummer of Sousvivalism #8
vr. 3 okt 2014, 20:00 uurKroegbijeenkomst Delft
vr. 3 okt 2014, 20:30 uurKroegbijeenkomst Groningen
wo. wk 41 & 43, 20:30 uurBestuursvergadering
vr. 10 okt 2014, 20:00 uurKroegbijeenkomst Enschede
vr. 11 okt 2014, 20:00 uurAktiedag tegen TTIP
vr. 17 okt 2014, 19:30 uurKroegbijeenkomst Amsterdam
vr. 17 okt 2014, 20:30 uurKroegbijeenkomst Groningen
za. 18 okt 2014, 20:00 uur
Kick-off PS’ 15 Noord-Holland
vr. 31 okt 2014, 20:30 uur
Kroegbijeenkomst Groningen
zo. 23 nov 2014, 13:00 uurAlgemene Ledenvergadering
Google_Calendar

Alle data

terug naar boven ↑

 

Nieuwsbrief info

Heb je zaken voor in de nieuwsbrief, agenda-items, heb je vragen, wil je helpen of een oproep doen? Mail naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl

Deze nieuwsbrief wordt opgemaakt in html. Voor een archief met verzonden nieuwsbrieven of als deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven per e-mail kun je terecht op de website: Piratenpartij Nieuwsbrief →

newsletter

Archief

 

Deze e-mail is verstuurd naar {email} omdat je lid bent van de Piratenpartij en/of aangemeld bent om de nieuwsbrief van de Piratenpartij te ontvangen. Klik hier om je aanmelding te wijzigen of om je af te melden.


Facebook

Twitter

Youtube